Ing. Eduard Sýkora - ESAKO
Autorizovaný prodej a servis Mitsubishi Motors


Obchodní podmínky dodavatele - opravce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY OPRAV SPOLEČNOSTI ING. EDUARD SÝKORA – ESAKO, DÁLE VPO

1. Vymezení pojmů
Opravcem" se rozumí společnost Ing. Eduard Sýkora, IČO 16237382 se sídlem Dražkovice 57, 533 33 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A, vložka 1141. Přijímat vozidla k opravě jsou jménem Opravce oprávněni pouze servisní technici.
Objednatelem" se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla, uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. Objednatel objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen opravu Opravci zaplatit. Objednatel objednává opravu u Opravce osobně nebo prostřednictvím Zástupce.
Zástupcem" se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet Objednatele, zejména zmocněnec či zaměstnanec.
Zákazníkem" se rozumí Objednatel nebo jeho Zástupce. Zákazník je vždy osoba, která „vozidlo do servisu předala" .
Zakázkovým listem" se rozumí smluvní formulář Opravce, sloužící rovněž jako zápis o převzetí vozidla do opravy. Zakázkový list musí být při zadání opravy podepsán Zákazníkem a Opravcem.
Smlouvou" se rozumí smlouva o opravě vozidla uzavřená mezi Opravcem a Objednatelem za podmínek upravených těmito Všeobecnými podmínkami oprav (dále jen „VPO"). Smlouvu uzavírá Zákazník s Opravcem písemně ve formě Zakázkového listu s navrhovaným předmětem plnění dle pokynu zákazníka. Podpisem pověřeného pracovníka firmy Ing. Eduard Sýkora - ESAKO dojde k akceptaci návrhu. Každou změnu smlouvy musí Objednatel a Zákazník písemně potvrdit v souladu s těmito VPO, jinak je změna neplatná.
VPO jsou zveřejněny na internetových stránkách Opravce www.esako.mitsubishi.cz/ a v prostoru příjmu zakázek. Na žádost obdrží zákazník kopii VPO k pečlivému prostudování před podpisem smlouvy.
Průkazem totožnosti" se rozumí občanský průkaz dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění novel, nebo cestovní pas dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
Osvědčením o registraci vozidla" se rozumí i osvědčení o technickém průkazu (OTP).

2. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky oprav upravují práva a povinnosti Zákazníka a Opravce při objednávání, provádění a úhradě oprav motorových vozidel v provozovnách Opravce a při nákupu náhradních dílů. Objednáním opravy akceptuje Zákazník tyto VPO. VPO se použijí na opravy objednávané podnikajícími i nepodnikajícími osobami, bez ohledu na to zda Smlouva souvisí či nesouvisí s podnikatelskou činností Zákazníka.

3. Závaznost podpisu zakázky
3.1 Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravě a učiní objednávku, je jeho oprávněným Zástupcem. Zákazník je povinen hradit cenu opravy.
3.2 Zákazník je povinen při zadání opravy předložit Osvědčení o registraci vozidla a identifikovat se. Zástupce opravce toto nemusí vyžadovat, pokud zákazníka osobně zná.
3.3 Vystupuje-li Zástupce jménem Objednatele, který je podnikatelem, a který je zapsán v předloženém Osvědčení o registraci vozidla, má se za to, že Zástupce je Objednatelem pověřen opravu u Opravce objednat. Pokud Objednatel popře zastoupení, Zástupce vstupuje do povinnosti Objednatele a podpisem Zakázkového listu na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky Objednatele z této smlouvy, bude-li k tomu Opravcem za splnění zákonných podmínek vyzván.
3.4 Objednatelé zadávající opravu na základě celoroční objednávky či servisní smlouvy objednávají opravu prostřednictvím pověřené osoby uvedené v celoroční objednávce či v servisní smlouvě nebo prostřednictvím jiné osoby, která doloží své oprávnění.
3.5 Kdo objednává opravu jménem fyzické osoby a nedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění, bude po předložení Osvědčení o registraci vozidla zapsán do zakázkového listu jako osoba, která „vozidlo do servisu předala" a v případě, kdy Zákazník odmítne zastoupení, vztahují se na něj práva a povinnosti Zákazníka podle těchto VPO včetně povinnosti převzít vozidlo a uhradit cenu opravy.
3.6 Opravce je oprávněn odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila, nepředloží Osvědčení o registraci vozidla.
3.7 Opravce je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost Zákazníka dle Průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen přijmout vozidlo a potvrdit zakázkový list.
3.8 Zákazník bere na vědomí, že je povinen předávat vozidlo do opravy vyklizené bez dalších předmětů, případně písemně upozornit Opravce na předměty ponechané a zapsat je na Zakázkový list (nářadí, autorádio včetně typu apod.) Opravce neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných ve vozidle, pokud nebyly zapsány na Zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat ve vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.
3.9 Zákazník bere na vědomí, že vozidlo převzaté k opravě je řádně skladováno na nekrytém, oploceném a zabezpečeném parkovišti s pojištěním vozidel třetích osob pro případ škody. Opravce uhradí škodu, způsobenou na vozidle povětrnostními podmínkami-vyšší mocí, s limitem ve výši hrazené z pojistného plnění na předmětné vozidlo.

4. Cena opravy
4.1 Je-li možné z popisu Zákazníka o vadách a charakteristice chování vozidla stanovit předběžnou cenu opravy, musí být tato cena jako předběžná uvedena v Zakázkovém listě. Cena je stanovena podle ceníku servisních úkonů, náhradních dílů a materiálu spotřebovaného při opravě, odpovídající skutečně provedenému dílu. Cena prací neobsažených v ceníku musí být uvedena zvlášť. Ceník servisních úkonů je k nahlédnutí v servisní provozovně Opravce.
4.2 Není-li možné při zadání opravy dle popisu závad a zběžné prohlídky vozidla stanovit předběžnou cenu, musí být tato skutečnost vyznačena v Zakázkovém listu. Předběžná cena pak musí být písemně sdělena Zákazníkovi po dílenském ohledání stavu vozidla. Stejný postup se použije pro případ, že kromě zákazníkem uvedených vad budou zjištěny nutné opravy nad původně předpokládaný rozsah. Zákazník je povinen se bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit k odhadované ceně. Neodsouhlasí-li Zákazník cenu do tří pracovních dnů od vyrozumění o odhadované ceně, Opravce opravu neprovede a Zákazníkovi vzniká povinnost si vozidlo převzít. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Opravci provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla, případně opravy již provedené, dle původní zakázky. Pokud si Zákazník vozidlo do tří pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Opravci za další dny skladování nárok na úhradu parkovného dle ceníku provozovny.
4.3 Zákazník akceptuje změnu smlouvy při zdůvodněném navýšení ceny dle čl. 4.1 o 10 %. Pokud při demontáži nebo provádění oprav Opravce zjistí, že konečná cena opravy bude o více než 10 % vyšší než předběžná cena opravy, informuje Zákazníka o nové ceně a s provedením opravy vyčká na písemné potvrzení nově stanovené ceny Zákazníkem. Pokud Zákazník s navýšením ceny nevysloví do tří pracovních dnů souhlas, Opravce je oprávněn odstoupit od Smlouvy zcela nebo v rozsahu nad původní zakázku. Provedené práce, spotřebovaný materiál a díly zamontované do vozu, jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovém případě Zákazník a Objednatel je povinen si vozidlo z opravy převzít do tří pracovních dnů od doručení odstoupení Opravce. Parkovné po uplynutí této lhůty hradí Zákazník.
4.4 Písemné sdělení, jímž Zákazník akceptuje nově stanovenou cenu, se stává přílohou Zakázkového listu. Při převzetí vozu Zákazník potvrdí nově stanovenou cenu podpisem v kolonce „Rozšíření a změna termínu zakázky" na Zakázkovém listu, případně podpisem faktury.

5. Rozsah a provedení opravy
5.1 Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu schváleném Zákazníkem. Vychází se z popisu vady a termínu dokončení díla na Zakázkovém listě. Pokud z dílenského nálezu následně vyplyne potřeba změny dříve dohodnutého rozsahu opravy, postupuje se podle bodu 5.2.
5.2 Vyjde-li při provádění opravy najevo potřeba provedení jiné nebo dodatečné opravy, upozorní Opravce na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně Zákazníka. Činí-li nově zjištěná závada vozidlo technicky nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích, Opravce na tuto skutečnost Zákazníka upozorní. V případě změny rozsahu a pracnosti zakázky je Opravce oprávněn podle potřeby prodloužit termín, o čemž Zákazníka vhodným způsobem vyrozumí. Pokud Zákazník opravu schválí, Opravce ji provede. V opačném případě vyznačí Opravce na Zakázkový list sdělení, že Zákazník opravu neschválil.
5.3 Opravce je oprávněn v rámci opravy provést s vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu přiměřeném prováděné opravě (po převzetí vozidla a po provedení opravy).
5.4 Zákazník je povinen předem uvést do zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví Opravce jako použitý materiál bez hodnoty.

6. Vydání vozidla z opravy
6.1 Zákazník je povinen převzít vozidlo z provozovny Opravce v den uvedený na Zakázkovém listě nebo v pozdější dohodnutý den.
6.2 K výzvě Opravce je Zákazník povinen předložit originál zakázkového listu, případně prokázat při převzetí vozidla svoji totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem Objednatele jiný Zástupce, než který vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno.
6.3 Zákazník je povinen potvrdit převzetí vozu podpisem na Zakázkovém listě.
6.4 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do 14 dnů po dni stanoveném dle bodu 7.1, je Opravce oprávněn účtovat Objednateli poplatek za uskladnění od 15 dne ve výši 150 Kč + příslušné DPH za každý další započatý den. Zároveň na Objednatele přechází riziko nahodilé škody nebo zničení vozidla.
6.5 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do šesti měsíců ode dne stanoveného dle bodu 7.1, je Opravce oprávněn vozidlo prodat.

7. Úhrada ceny opravy
7.1 Vozidlo bude Zákazníkovi z opravy vydáno až po uhrazení úplné ceny opravy, vyjma písemně sjednaných rámcových servisních smluv (7.3.).
7.2 Před vydáním vozidla Zákazník podepíše Zakázkový list a fakturu. Platbu může Zákazník provést buď na pokladně v provozovně Opravce, v hotovosti (do částky v přepočtu 15.000 €) či platební kartou, nebo bankovním převodem. V pokladně bude Zákazníkovi na fakturu vyznačeno razítko pokladny osvědčující úhradu ceny. V případě platby bankovním převodem Zákazník oznámí Opravci realizaci platby. Pokladna potvrdí zaplacení, až po připsání ceny opravy na účet Opravce.
7.3 Zákazník přebírající vůz z opravy na základě celoroční objednávky či servisní smlouvy hradí cenu opravy po převzetí vozidla, dle data splatnosti na faktuře. Při vydání vozidla podpisem potvrdí převzetí na Zakázkovém listu a správnost faktury.
7.4 Zákazník objednávající opravy v rámci celoroční objednávky či servisní smlouvy, který byl nebo je v prodlení s úhradou byť i jediné splatné ceny za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další opravy hradit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem v souladu s ustanovením bodu 7.2 a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením kupní ceny.
7.5. Na uzavření celoroční objednávky či servisní smlouvy není nárok. Opravce tuto smlouvu uzavírá podle svých možností a na základě vyhodnocení vlastních rizikových kriterií, je oprávněn kdykoliv a jednostranně ukončit oprávnění z celoroční objednávky a požadovat úhradu ceny všech splatných pohledávek před předáním vozidla.

8. Smluvní pokuty
8.1 V případě, že bude odběratel v prodlení se zaplacením předložené faktury dodavatele, zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0, 4 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Záruka a odpovědnost za vady
9.1 Na provedené opravy a použité náhradní díly poskytuje Opravce záruku 6 měsíců. Na zakoupené náhradní díly je poskytována záruka v délce 24 měsíců, pokud jsou prodány podle Občanského zákoníku, 6 měsíců pokud jsou prodány dle Obchodního zákoníku, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené vozidlo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu) prokazuje Zákazník.
9.2 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.
9.3 Záruka se nevztahuje na závady a škody způsobené havárií vozidla. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu).
9.4 Byla-li oprava provedena vadně, je Objednatel povinen vadu bezplatně odstranit v nejkratší možné době.
9.5 Repasované náhradní díly mají stejnou záruku. Na použití repasovaných dílů za zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, je zákazník předem upozorněn.
9.6 Pokud budou na žádost zákazníka použity náhradní díly z vrakoviště, vztahuje se záruka pouze na to, že bude prokázaná nekvalitní montáž. Důkaz o nekvalitní montáži prokazuje zákazník.
9.7 Byla li provedena oprava z náhradních dílů dodaných zákazníkem, vztahuje se reklamace pouze na nekvalitně provedenou montáž. V případě, že se po namontování náhradním dílu dodaným zákazníkem zjistí, že tento díl je vadný, je zákazník povinen zaplatit veškeré další vícepráce spojené s odstraněním této závady.

10. Závěrečná ustanovení
10.1 Opravce je oprávněn tyto VPO kdykoliv měnit. Změna VPO se nedotýká již objednaných oprav
10.2 Ustanovení těchto VPO upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, pokud není v konkrétní Smlouvě, případně v celoroční objednávce či servisní smlouvě dle čl. 3.4 dohodnuto, a v Zakázkovém listě potvrzeno něco jiného.
10.3 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VPO rozumí vyrozumění, schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo e-mailem. Byla-li zpráva odeslána z e-mailové adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití e-mailové adresy. U sdělení faxem je písemná forma dodržena pouze v případě, že Zákazník předem Opravci písemně sdělil kontaktní faxové číslo.
10.4 Písemná vyrozumění, schválení apod. podle čl. 9.3 se v případech, kdy není možné prokázat jejich doručení, považují za doručená sedmým dnem od prokazatelného odeslání.
10.5 Zákazník se zavazuje oznámit Opravci jakékoliv změny v adrese či jiných fakturačních údajů, při porušení této povinnosti na něho přechází riziko nahodilé zkázy a v případě prodlení s řádným a včasným převzetím vozidla hradí parkovné.
10.6 Otázky těmito VPO výslovně neupravené se řídí zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a vyhláškou č. 18/1965 Sb., o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel, vše v aktuálním znění.
10.7Dodavatel prohlašuje, že veškeré spory je za něj oprávněn řešit JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D., advokát ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE JELÍNEK s.r.o., se sídlem Dražkovice 181,533 33 Pardubice a odběratel toto bere na vědomí. Odběratel prohlašuje a svým podpisem na zakázkovém listě stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele a s jejich obsahem souhlasí.
10.8 Tyto Všeobecné podmínky oprav nabývají účinnosti dne 03.01.06.2011 a nahrazují dřívější všeobecné podmínky oprav.

V Dražkovicích 03.01.2011
Ing. Eduard Sýkora
Majitel firmy